Mã Chứng Khoán   Tin tức  

THS: Trương Thị Thanh Huyền - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 48.890 CP

HNX - 05/11/2021 09:26:00
THS: Trương Thị Thanh Huyền - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 48.890 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trương Thị Thanh Huyền
- Mã chứng khoán: THS
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 178.890 CP (tỷ lệ 6,63%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Lê Mạnh Chiến
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Chồng
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Trương Vạn Thành
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Con
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 286.300 CP (tỷ lệ 10,6%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 48.890 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu tài chính cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 08/11/2021
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 07/12/2021.

Tin mới

Tin cũ