Mã Chứng Khoán   Tin tức  

DNT: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

HNX - 17/01/2022 17:06:00
DNT: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DNT của CTCP Du lịch Đồng Nai như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/01/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/01/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Ngày 15/03/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Khách sạn Đồng Nai – Số 57 Phạm Văn Thuận, P. Tân Tiến, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021
+ Báo cáo của Hội đồng Quản trị về việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2021
+ Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2021
+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022
+ Bầu bổ sung thành viên HĐQT 2021-2025
+ Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty
+ Một số vấn đề khác

Tin mới

Tin cũ