Mã Chứng Khoán   Tin tức  

PNG: Công ty cổ phần đầu tư VINA đã mua 0 CP

HNX - 08/02/2022 14:41:00
PNG: Công ty cổ phần đầu tư VINA - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã mua 0 CP

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty cổ phần đầu tư VINA
- Mã chứng khoán: PNG
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 709.017 CP (tỷ lệ 7,88%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Bùi Minh Tuấn
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Tổng Giám đốc
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Bùi Tuấn Ngọc
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Chủ tịch HĐQT
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 500.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 0 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 709.017 CP (tỷ lệ 7,88%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: do diễn biến giá chưa phù hợp
- Ngày bắt đầu giao dịch: 30/12/2021
- Ngày kết thúc giao dịch: 28/01/2022.

Tin mới

Tin cũ