Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Công bố thông tin: Những điều cần nắm

DTCK - 17/03/2022 07:15:00
Năm 2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành tổng cộng 568 quyết định xử phạt vi phạm hành chính; trong đó, các vi phạm chủ yếu liên quan đến nghĩa vụ công bố thông tin.

Các chủ thể trên thị trường chứng khoán cần nắm rõ những quy định nhằm giảm thiểu tình trạng vi phạm về công bố thông tin, tạo sự minh bạch cho thị trường.

Đối tượng công bố thông tin

Đối tượng công bố thông tin bao gồm:

- Công ty đại chúng, tổ chức phát hành trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng; tổ chức niêm yết trái phiếu doanh nghiệp;

- Tổ chức phát hành thực hiện chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam;

- Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và công ty con, trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD);

- Cổ đông lớn, nhóm người/nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan sở hữu từ 5% trở lên số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty đại chúng; nhà đầu tư, nhóm người/nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan sở hữu từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ của quỹ đóng;

- Cổ đông sáng lập trong thời gian bị hạn chế chuyển nhượng của công ty đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng;

- Người nội bộ của công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng và người có liên quan của người nội bộ.

Phương tiện công bố

Phương tiện công bố thông tin gồm:

- Trang thông tin điện tử (website) của tổ chức là đối tượng công bố thông tin;

- Hệ thống công bố thông tin của UBCK;

- Website của sở giao dịch chứng khoán, phương tiện công bố thông tin khác theo Quy chế sở giao dịch chứng khoán;

- Trang thông tin điện tử của VSD; các phương tiện thông tin đại chúng khác (báo in, báo điện tử...).

Thời hạn công bố thông tin

Theo quy định mới tại Thông tư 96/2020/TT-BTC về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, trường hợp nghĩa vụ công bố thông tin phát sinh vào ngày nghỉ, ngày lễ, công ty đại chúng, tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết/đăng ký giao dịch, tổ chức kinh doanh chứng khoán công bố thông tin trên website của chính mình và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin vào ngày làm việc liền sau ngày nghỉ, ngày lễ.

Các đối tượng khác công bố thông tin vào ngày làm việc liền sau ngày nghỉ, ngày lễ. Đối tượng công bố thông tin không phải gửi bản giấy để báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, sở giao dịch chứng khoán khi đã công bố thông tin đầy đủ trên các phương tiện công bố thông tin của công ty, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (Hệ thống IDS), sở giao dịch chứng khoán và đảm bảo tuân thủ pháp luật về văn bản điện tử.

Các công ty đại chúng quy mô lớn (có vốn góp của chủ sở hữu từ 120 tỷ đồng trở lên tại báo cáo tài chính năm gần nhất đã được kiểm toán) và công ty đại chúng là tổ chức niêm yết có nghĩa vụ công bố thông tin nhiều hơn các công ty đại chúng khác (nội dung công bố thông tin định kỳ/bất thường).

Trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác nhận hoàn tất việc đăng ký công ty đại chúng, công ty đại chúng có trách nhiệm công bố về việc trở thành công ty chứng khoán kèm bản công bố thông tin về công ty đại chúng trên website của công ty, hệ thống công bố thông tin của Ủy ban.

Những thông tin phải công bố định kỳ

Các thông tin được công bố định kỳ bao gồm: Báo cáo tài chính năm (đối với các công ty đại chúng), báo cáo tài chính bán niên, quý (đối với công ty đại chúng là tổ chức niêm yết, công ty đại chúng quy mô lớn). Điểm mới tại Thông tư 96 là bỏ quy định gia hạn báo cáo tài chính.

Bên cạnh đó, Thông tư quy định rõ các loại báo cáo tài chính của công ty đại chúng. Theo đó, trường hợp công ty đại chúng là công ty mẹ của tổ chức khác, công bố 2 báo cáo: báo cáo tài chính năm của riêng đơn vị mình và báo cáo tài chính năm hợp nhất. Trường hợp công ty đại chúng là đơn vị kế toán cấp trên có đơn vị trực thuộc tổ chức bộ máy kế toán riêng phải công bố báo cáo tài chính năm tổng hợp.

Trường hợp công ty đại chúng là công ty mẹ của tổ chức khác, đồng thời là đơn vị kế toán cấp trên có đơn vị kế toán trực thuộc tổ chức bộ máy kế toán riêng, phải công bố 2 báo cáo: báo cáo tài chính năm tổng hợp và báo cáo tài chính năm hợp nhất.

Công ty đại chúng phải công bố báo cáo thường niên chậm nhất là 20 ngày sau ngày công bố báo cáo tài chính năm được kiểm toán, nhưng không vượt quá 110 ngày (quy định cũ là 120 ngày) kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Thông tin tài chính trong báo cáo thường niên phải phù hợp với báo cáo tài chính năm được kiểm toán.

Công ty đại chúng phải công bố thông tin định kỳ về nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên.

Tối thiểu 21 ngày (theo quy định cũ là 10 ngày) trước ngày khai mạc đại hội, nếu Điều lệ công ty không quy định thời hạn dài hơn, công ty đại chúng phải công bố trên trang thông tin điện tử của công ty và của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, sở giao dịch chứng khoán (trường hợp là tổ chức niêm yết/đăng ký giao dịch) về việc họp đại hội cổ đông. Trong đó, nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu đại hội (bao gồm: thông báo mời họp, chương trình họp, phiếu biểu quyết, tài liệu sử dụng trong cuộc họp và dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp).

Tài liệu họp đại hội cổ đông phải được cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung (nếu có).

Công ty đại chúng phải công bố thông tin về báo cáo tình hình quản trị công ty theo mẫu tại Phụ lục Thông tư 96 trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày kết thúc 6 tháng đầu năm và kết thúc năm dương lịch.

Công bố thông tin bất thường

Công ty niêm yết/đăng ký giao dịch cổ phiếu trên thị trường chứng khoán phải công bố thông tin trong 24 giờ khi có sự kiện ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh, quản trị công ty, giá chứng khoán (tương tự Thông tư 155/2015/TT-BTC).

Thông tư quy định doanh nghiệp phải công bố thông tin trong vòng 24 giờ khi nhận được yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, sở giao dịch chứng khoán.

Doanh nghiệp cũng cần công bố thông tin về việc chào bán chứng khoán và tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán; tỷ lệ sở hữu nước ngoài (tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của công ty mình và các thay đổi liên quan đến tỷ lệ sở hữu này); thông tin về giao dịch mua lại cổ phiếu của chính mình, bán cổ phiếu quỹ.

Trường hợp công ty mua lại cổ phiếu của chính mình, sau khi thanh toán hết số cổ phiếu mua lại, nếu tổng giá trị tài sản được ghi trong sổ kế toán giảm hơn 10% thì công ty phải thông báo cho tất cả các chủ nợ biết và công bố thông tin trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hoàn tất nghĩa vụ thanh toán việc mua lại cổ phiếu.

Tổ chức phát hành trái phiếu ra công chúng công bố thông tin định kỳ là báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán, báo cáo thường niên và nghị quyết đại hội cổ đông thường niên (đối với tổ chức phát hành là công ty cổ phần) kể từ khi kết thúc đợt chào bán cho đến khi hoàn tất thanh toán trái phiếu.

Định kỳ 6 tháng, tổ chức phát hành phải công bố thông tin về tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kỳ báo cáo.

Tổ chức phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng thực hiện công bố thông tin theo pháp luật về chào bán chứng khoán. Sau khi chào bán có vốn góp của chủ sở hữu từ 120 tỷ đồng trở lên, thực hiện công bố thông tin nghĩa vụ công bố thông tin quy mô lớn.

Công ty đại chúng phải công bố thông tin về việc chào bán trái phiếu riêng lẻ sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận trong 1 ngày làm việc trước ngày phát hành, doanh nghiệp về việc chào bán cho các nhà đầu tư (thông tin tóm tắt và chi tiết về đợt chào bán như thông tin về tổ chức phát hành, kế hoạch sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán, kế hoạch thanh toán cho nhà đầu tư, rủi ro có thể xảy ra...) và gửi nội dung công bố thông tin cho Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) qua Chuyên trang thông tin trái phiếu doanh nghiệp.

Đối với phát hành trái phiếu xanh, tổ chức phát hành còn phải công bố thông tin về quy trình hạch toán, quản lý, giải ngân vốn từ phát hành trái phiếu,thực hiện dự án và báo cáo đánh giá tác động môi trường…

Điểm mới tại Thông tư 96/2020/TT-BTC là bỏ quy định công bố thông tin về quyết định vay hoặc phát hành trái phiếu dẫn đến tổng giá trị các khoản vay của công ty có giá trị từ 30% vốn chủ sở hữu trở lên tính tại BCTC năm gần nhất đã được kiểm toán hoặc báo cáo tài chính bán niên gần nhất được soát xét (do Luật Chứng khoán 2019 không quy định).

Thông tư 96 cũng hủy bỏ quy định công bố thông tin khi vốn góp của chủ sở hữu bị giảm từ 10% trở lên hoặc tổng tài sản bị giảm từ 10% trở lên tại báo cáo tài chính năm gần nhất đã được kiểm toán hoặc báo cáo tài chính bán niên gần nhất được soát xét (do Luật Chứng khoán 2019 không quy định); bỏ quy định công bố thông tin về ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của kiểm toán viên đối với báo cáo tài chính, kết quả điều chỉnh hồi tố báo cáo tài chính (nếu có) (do phải công bố thông tin đồng thời khi công bố thông tin báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán/báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét).

 

Tin mới

Tin cũ