Mã Chứng Khoán   Tin tức  

TDP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

HNX - 05/06/2020 16:34:23
TDP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TDP của CTCP Thuận Đức như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/06/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/06/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Công ty dự kiến tổ chức trong tháng 06/2020
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Tin tức về TDP

Tin tức cùng ngành