Mã Chứng Khoán   Tin tức  

VCT: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

HNX - 09/02/2021 15:24:25
VCT: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VCT của CTCP Tư vấn xây dựng Vinaconex như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/02/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/02/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 31/03/2021 (thời gian cụ thể công ty sẽ thông báo sau)
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến phòng họp tầng 21, tòa nhà Vinaconex – 34 Láng Hạ
          - Nội dung họp: + Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
+ Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất năm 2021;
+ Báo cáo tài chính Công ty năm 2020 đã được kiểm toán;
+ Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021;
+ Phương án phân phối quỹ tiền lương năm 2020;
+ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán;
+ Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh (hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan, cho thuê xe có động cơ).

Tin tức về VCT

Tin tức cùng ngành