Mã Chứng Khoán   Tin tức  

EID: Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 (công ty mẹ)

01/09/2021 04:31:18
EID: Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 (công ty mẹ)
<table style="text-align: left;border=0" width="100%"> <tbody> <tr> <td colspan="2"> <hr /></td> </tr> <tr> <td colspan="2">T&agrave;i liệu đ&iacute;nh k&egrave;m</td> </tr> <tr> <td>&nbsp;</td> <td><a download="" href="https://cmsv5.fiingroup.vn/medialib/Crawler/2021/2021-08/2021-08-17/000000010758965_Cims_Toan_bo_BCTC_rieng_6T2021.pdf" title="Tải về">000000010758965_Cims_Toan_bo_BCTC_rieng_6T2021.pdf</a></td> </tr> </tbody> </table>

Tin tức về EID

Tin tức cùng ngành