Mã Chứng Khoán   Tin tức  

EID: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - AFC VF Limited

HNX - 24/09/2021 08:01:27
EID: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - AFC VF Limited

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: AFC VF Limited
- Mã chứng khoán: EID
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.325.700 CP (tỷ lệ 8,84%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 114.600 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.440.300 CP (tỷ lệ 9,6%)
- Lý do thay đổi sở hữu: Tái cơ cấu danh mục đầu tư
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 09/09/2021.

Tin tức về EID

Tin tức cùng ngành