Mã Chứng Khoán   Tin tức  

THN: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

HNX - 04/06/2020 19:27:30
THN: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu THN của CTCP Cấp nước Thanh Hóa như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/06/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/06/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến 29/06/2020
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại văn phòng Công ty cổ phần Cấp nước Thanh Hóa
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát;
+ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính năm 2020;
+ Tờ trình kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
+ Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 và dự kiến thù lao năm 2020;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Tin tức về THN

Tin tức cùng ngành