Mã Chứng Khoán   Tin tức  

VPR: Bùi Minh Tuấn - Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 200.000 CP

HNX - 25/09/2020 20:30:21
VPR: Bùi Minh Tuấn - Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 200.000 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Bùi Minh Tuấn
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
- Mã chứng khoán: VPR
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 189.450 CP (tỷ lệ 4,55%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 200.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: tăng số lượng cổ phiếu nắm giữ
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 17/09/2020
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 16/10/2020.

Tin tức về VPR

Tin tức cùng ngành