Mã Chứng Khoán   Tin tức  

TPH: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Thị Ngân

HNX - 19/11/2020 11:35:25
TPH: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Thị Ngân
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Ngân
- Mã chứng khoán: TPH
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 136.000 CP (tỷ lệ 6,88%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 11.800 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 147.800 CP (tỷ lệ 7,48%)
- Lý do thay đổi sở hữu: Cơ cấu danh mục đầu tư
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 13/11/2020.

Tin tức về TPH

Tin tức cùng ngành