Mã Chứng Khoán   Tin tức  

HTR: Nguyễn Thị Hiền - Người được ủy quyền công bố thông tin - đã mua 1.000 CP

HNX - 24/11/2020 16:18:36
HTR: Nguyễn Thị Hiền - Người được ủy quyền công bố thông tin - đã mua 1.000 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Hiền
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Người được ủy quyền công bố thông tin
- Mã chứng khoán: HTR
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 1.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.000 CP (tỷ lệ 0,07%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 19/11/2020
- Ngày kết thúc giao dịch: 19/11/2020.

Tin tức về HTR

Tin tức cùng ngành