Mã Chứng Khoán   Tin tức  

HTR: Nguyễn Thị Hiền - Người được ủy quyền công bố thông tin - đã mua 1.100 CP

HNX - 27/11/2020 17:22:00
HTR: Nguyễn Thị Hiền - Người được ủy quyền công bố thông tin - đã mua 1.100 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Hiền
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Người được ủy quyền công bố thông tin
- Mã chứng khoán: HTR
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.000 CP (tỷ lệ 0,07%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1.100 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 1.100 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.100 CP (tỷ lệ 0,14%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 24/11/2020
- Ngày kết thúc giao dịch: 24/11/2020.

Tin tức về HTR

Tin tức cùng ngành