Mã Chứng Khoán   Tin tức  

HTR: Lâm Văn Thanh - Phó Giám đốc - đã mua 2.000 CP

HNX - 27/11/2020 17:22:40
HTR: Lâm Văn Thanh - Phó Giám đốc - đã mua 2.000 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lâm Văn Thanh
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Giám đốc
- Mã chứng khoán: HTR
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 8.100 CP (tỷ lệ 0,54%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 2.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 2.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 10.100 CP (tỷ lệ 0,67%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 23/11/2020
- Ngày kết thúc giao dịch: 23/11/2020.

Tin tức về HTR

Tin tức cùng ngành