Mã Chứng Khoán   Tin tức  

KTT: Đặng Thùy Dương - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đã mua 0 CP

HNX - 31/12/2020 15:18:22
KTT: Đặng Thùy Dương - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đã mua 0 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đặng Thùy Dương
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: KTT
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 210.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 0 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: chưa đạt được giá yêu cầu
- Ngày bắt đầu giao dịch: 30/11/2020
- Ngày kết thúc giao dịch: 25/12/2020.