Mã Chứng Khoán   Tin tức  

KTT: Nguyễn Đức Hiếu- Chủ tịch HĐQT - đã mua 0 CP

HNX - 31/12/2020 15:20:56
KTT: Nguyễn Đức Hiếu- Chủ tịch HĐQT - đã mua 0 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Đức Hiếu
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
- Mã chứng khoán: KTT
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 445.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 0 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: chưa đạt được giá yêu cầu
- Ngày bắt đầu giao dịch: 30/11/2020
- Ngày kết thúc giao dịch: 25/12/2020.