Mã Chứng Khoán   Tin tức  

UNI: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Mai Thị Huyền Trân

HNX - 04/02/2021 04:06:13
UNI: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Mai Thị Huyền Trân
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Mai Thị Huyền Trân
- Mã chứng khoán: UNI
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 872.300 CP (tỷ lệ 5,7%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 62.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 934.300 CP (tỷ lệ 6,1%)
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 19/01/2021.

Tin tức về UNI

Tin tức cùng ngành