Mã Chứng Khoán   Tin tức  

VPR: Bùi Minh Tuấn - Ủy viên HĐQT - đã mua 10.000 CP

HNX - 08/02/2021 16:45:32
VPR: Bùi Minh Tuấn - Ủy viên HĐQT - đã mua 10.000 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Bùi Minh Tuấn
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
- Mã chứng khoán: VPR
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 295.055 CP (tỷ lệ 6,45%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 200.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 10.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 305.055 CP (tỷ lệ 6,67%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Do diễn biến giá chưa phù hợp
- Ngày bắt đầu giao dịch: 31/12/2020
- Ngày kết thúc giao dịch: 29/01/2021.

Tin tức về VPR

Tin tức cùng ngành