Mã Chứng Khoán   Tin tức  

UNI: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Mai Thị Huyền Trân

HNX - 09/02/2021 02:51:12
UNI: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Mai Thị Huyền Trân
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Mai Thị Huyền Trân
- Mã chứng khoán: UNI
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 764.700 CP (tỷ lệ 4,99%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 24.100 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 788.800 CP
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5,15%
- Ngày trở thành cổ đông lớn: 12/01/2021.

Tin tức về UNI

Tin tức cùng ngành