Mã Chứng Khoán   Tin tức  

UNI: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Mai Thị Huyền Trân

HNX - 09/02/2021 10:47:28
UNI: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Mai Thị Huyền Trân
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Mai Thị Huyền Trân
- Mã chứng khoán: UNI
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.063.400 CP (tỷ lệ 6,94%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 15.100 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.078.500 CP (tỷ lệ 7,04%)
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 01/02/2021.

Tin tức về UNI

Tin tức cùng ngành