Mã Chứng Khoán   Tin tức  

QTP: CTCP Cơ Điện Lạnh đã bán 5.000.000 CP

HNX - 08/04/2021 09:11:27
QTP: CTCP Cơ Điện Lạnh - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 5.000.000 CP

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Cơ Điện Lạnh
- Mã chứng khoán: QTP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 12.585.353 CP (tỷ lệ 2,8%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Quách Vĩnh Bình
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Khác
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 5.000.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 5.000.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 7.585.353 CP (tỷ lệ 1,69%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 19/03/2021
- Ngày kết thúc giao dịch: 05/04/2021.