Mã Chứng Khoán   Tin tức  

KHA: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

HNX - 06/05/2021 11:42:27
KHA: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu KHA của CTCP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/05/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/05/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: cuối tháng 06/2021
          - Địa điểm tổ chức họp: Trung tâm Hội nghị tiệc cưới Riverside Palace số 360- 360D Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, Tp.HCM
(Thời gian; Địa điểm cụ thể sẽ ghi trong thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên)
          - Nội dung họp: § Báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS năm 2020;
§ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020, báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
§ Trình việc phân phối lợi nhuận 2020, mức cổ tức năm 2020 và kế hoạch kinh doanh 2021;
§ Trình về việc ủy quyền cho Tổng Giám Đốc chọn đơn vị kiểm toán độc lập 2021;
§ Và các nội dung khác.

Tin tức về KHA

Tin tức cùng ngành