Mã Chứng Khoán   Tin tức  

SRB: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

HNX - 06/05/2021 15:11:34
SRB: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SRB của CTCP Tập đoàn Sara như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/05/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/05/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 22/06/2021
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại hội trường Công ty cổ phần Tập đoàn Sara, địa chỉ: Km số 02, đường Lenin, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
          - Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 thông qua phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
+ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
+ Báo cáo tài chính, kết quả kinh doanh năm 2020;
+ Báo cáo của ban kiểm soát.