Mã Chứng Khoán   Tin tức  

VTC: Lê Xuân Tiến - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc - đã bán 101.200 CP

HNX - 07/05/2021 16:20:41
VTC: Lê Xuân Tiến - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc - đã bán 101.200 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Xuân Tiến
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: VTC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.040.562 CP (tỷ lệ 22,97%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 500.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 101.200 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 939.362 CP (tỷ lệ 20,74%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 19/03/2021
- Ngày kết thúc giao dịch: 16/04/2021.