Mã Chứng Khoán   Tin tức  

HIG: Lê Hải Đoàn - Tổng Giám đốc - đã mua 2.000.000 CP

HNX - 26/07/2021 09:52:16
HIG: Lê Hải Đoàn - Tổng Giám đốc - đã mua 2.000.000 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Hải Đoàn
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: HIG
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.114.500 CP (tỷ lệ 10,26%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 2.000.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 2.000.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 4.114.500 CP (tỷ lệ 19,95%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 15/07/2021
- Ngày kết thúc giao dịch: 19/07/2021.

Tin tức về HIG

Tin tức cùng ngành