Mã Chứng Khoán   Tin tức  

NRC: Nguyễn Huy Cường - Tổng Giám đốc - đã mua 100.000 CP

HNX - 27/07/2021 12:11:57
NRC: Nguyễn Huy Cường - Tổng Giám đốc - đã mua 100.000 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Huy Cường
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: NRC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 105.051 CP (tỷ lệ 0,13%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 100.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 100.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 205.051 CP (tỷ lệ 0,26%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 01/07/2021
- Ngày kết thúc giao dịch: 22/07/2021.

Tin tức về NRC

Tin tức cùng ngành