Mã Chứng Khoán   Tin tức  

CTF: Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi TGĐ

01/09/2021 05:46:23
CTF: Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi TGĐ
<p>C&ocirc;ng ty Cổ phần City Auto&nbsp;th&ocirc;ng b&aacute;o Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi TGĐ như sau:</p> <table style="text-align: left;border=0" width="100%"> <tbody> <tr> <td colspan="2"> <hr /></td> </tr> <tr> <td colspan="2">T&agrave;i liệu đ&iacute;nh k&egrave;m</td> </tr> <tr> <td>&nbsp;</td> <td><a download="" href="https://cmsv5.fiingroup.vn/medialib/Crawler/2021/2021-08/2021-08-18/53257_iec-thay-doi-TGD.pdf" title="Tải về">53257_iec-thay-doi-TGD.pdf</a></td> </tr> </tbody> </table>

Tin tức về CTF

Tin tức cùng ngành