Mã Chứng Khoán   Tin tức  

CIG: Công văn UBCKNN về việc tạm hoãn công bố BCTC soát xét bán niên 2021

01/09/2021 06:23:58
CIG: Công văn UBCKNN về việc tạm hoãn công bố BCTC soát xét bán niên 2021
<p>C&ocirc;ng ty Cổ phần COMA18 th&ocirc;ng b&aacute;o c&ocirc;ng văn UBCKNN về việc tạm ho&atilde;n c&ocirc;ng bố BCTC so&aacute;t x&eacute;t b&aacute;n ni&ecirc;n 2021&nbsp;như sau:</p> <table style="text-align: left;border=0" width="100%"> <tbody> <tr> <td colspan="2"> <hr /></td> </tr> <tr> <td colspan="2">T&agrave;i liệu đ&iacute;nh k&egrave;m</td> </tr> <tr> <td>&nbsp;</td> <td><a download="" href="https://cmsv5.fiingroup.vn/medialib/Crawler/2021/2021-08/2021-08-18/120658_ec-tam-hoan-cbtt.pdf" title="Tải về">120658_ec-tam-hoan-cbtt.pdf</a></td> </tr> </tbody> </table>

Tin tức về CIG

Tin tức cùng ngành