Mã Chứng Khoán   Tin tức  

TV3: Công ty cổ phần Đầu tư Toàn Việt đã bán 8.000 CP

HNX - 23/09/2021 19:26:34
TV3: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Công ty cổ phần Đầu tư Toàn Việt

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty cổ phần Đầu tư Toàn Việt
- Mã chứng khoán: TV3
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 582.249 CP (tỷ lệ 7,04%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 8.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 574.249 CP (tỷ lệ 6,94%)
- Lý do thay đổi sở hữu: Cơ cấu lại danh mục đầu tư
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 30/08/2021.