Mã Chứng Khoán   Tin tức  

SMT: Nguyễn Lê Văn - Ủy viên HĐQT - đã bán 80.000 CP

HNX - 24/09/2021 03:58:05
SMT: Nguyễn Lê Văn - Ủy viên HĐQT - đã bán 80.000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Lê Văn
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
- Mã chứng khoán: SMT
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 100.000 CP (tỷ lệ 1,83%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 80.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 80.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 20.000 CP (tỷ lệ 0,37%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 13/09/2021
- Ngày kết thúc giao dịch: 13/09/2021.

Tin tức về SMT

Tin tức cùng ngành