Mã Chứng Khoán   Tin tức  

VTC: Lê Xuân Tiến - Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 300.000 CP

HNX - 24/09/2021 03:59:17
VTC: Lê Xuân Tiến - Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 300.000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Xuân Tiến
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
- Mã chứng khoán: VTC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 939.362 CP (tỷ lệ 20,74%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 300.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: giảm tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 22/09/2021
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 21/10/2021.

Tin tức về VTC

Tin tức cùng ngành