Mã Chứng Khoán   Tin tức  

VNA: Vương Minh Hải - người có liên quan đến Phó Chủ tịch HĐQT; Tổng Giám đốc - đã bán 1.300 CP

HNX - 24/09/2021 04:23:29
VNA: Vương Minh Hải - người có liên quan đến Phó Chủ tịch HĐQT; Tổng Giám đốc - đã bán 1.300 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Vương Minh Hải
- Mã chứng khoán: VNA
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.300 CP (tỷ lệ 0,01%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Vương Ngọc Sơn
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Phó Chủ tịch HĐQT; Tổng Giám đốc
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Em ruột
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 27.390 CP (tỷ lệ 0,14%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1.300 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 1.300 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 13/09/2021
- Ngày kết thúc giao dịch: 13/09/2021.

Tin tức về VNA

Tin tức cùng ngành