Mã Chứng Khoán   Tin tức  

VNA: Vương Ngọc Sơn - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc - đã bán 20.000 CP

HNX - 24/09/2021 04:23:54
VNA: Vương Ngọc Sơn - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc - đã bán 20.000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Vương Ngọc Sơn
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: VNA
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 27.390 CP (tỷ lệ 0,14%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 20.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 20.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 7.390 CP (tỷ lệ 0,04%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 19/08/2021
- Ngày kết thúc giao dịch: 14/09/2021.

Tin tức về VNA

Tin tức cùng ngành