Mã Chứng Khoán   Tin tức  

VC2: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Đỗ Thị Minh

HNX - 24/09/2021 08:14:03
VC2: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Đỗ Thị Minh

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đỗ Thị Minh
- Mã chứng khoán: VC2
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.514.270 CP (tỷ lệ 10,1%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 499.700 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.014.570 CP (tỷ lệ 6,76%)
- Lý do thay đổi sở hữu: Cơ cấu danh mục đầu tư
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 08/09/2021.