Mã Chứng Khoán   Tin tức  

HHV: CTCP Đầu tư Hạ tầng Miền Bắc giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn 4,95% sau khi bán 25 triệu CP

HNX - 24/09/2021 11:43:58
HHV: CTCP Đầu tư Hạ tầng Miền Bắc - người có liên quan đến Trưởng Ban kiểm soát - đã bán 25.000.000 CP

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Đầu tư Hạ tầng Miền Bắc
- Mã chứng khoán: HHV
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 38.230.365 CP (tỷ lệ 14,3%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Minh Giang
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Trưởng Ban kiểm soát
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Trưởng Ban kiểm soát
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 25.000.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 25.000.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 13.230.365 CP (tỷ lệ 4,95%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 24/08/2021
- Ngày kết thúc giao dịch: 21/09/2021.

Tin tức về HHV

Tin tức cùng ngành