Mã Chứng Khoán   Tin tức  

NED: Anh trai Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 368.900 CP

HNX - 24/09/2021 11:44:45
NED: Trần Văn Huấn - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 368.900 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Văn Huấn
- Mã chứng khoán: NED
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 368.900 CP (tỷ lệ 0,91%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Trần Văn Huyên
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Anh ruột
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 10.100.000 CP (tỷ lệ 24,94%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 368.900 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Lý do cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 27/09/2021
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 26/10/2021.

Tin tức về NED

Tin tức cùng ngành