Mã Chứng Khoán   Tin tức  

SNC: Trần Thiện - Phó Tổng Giám đốc - đăng ký bán 170.000 CP

HNX - 24/09/2021 11:46:19
SNC: Trần Thiện - Phó Tổng Giám đốc - đăng ký bán 170.000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Thiện
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: SNC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 170.000 CP (tỷ lệ 3,4%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 170.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Thu tài chính về
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 27/09/2021
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 20/10/2021.