Mã Chứng Khoán   Tin tức  

DNN: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

HNX - 24/09/2021 11:50:37
DNN: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DNN của CTCP Cấp nước Đà Nẵng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/10/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/10/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 29/10/2021
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Nội dung họp: + Sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động của Công ty và Quy chế về nội bộ quản trị công ty;
+ Ban hành mới Quy chế về hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế về hoạt động của Ban Kiểm soát;
+ Kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ (2021-2026);
+ Biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội;

Tin tức về DNN

Tin tức cùng ngành