Mã Chứng Khoán   Tin tức  

LMH: Trần Thị Kim Phương - Thành viên BKS - đã bán 837.800 CP

HNX - 24/09/2021 11:55:13
LMH: Trần Thị Kim Phương - Thành viên BKS - đã bán 837.800 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Thị Kim Phương
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên BKS
- Mã chứng khoán: LMH
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 837.800 CP (tỷ lệ 3,27%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 837.800 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 837.800 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 13/09/2021
- Ngày kết thúc giao dịch: 15/09/2021.

Tin tức về LMH

Tin tức cùng ngành