Mã Chứng Khoán   Tin tức  

GCB: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

HNX - 24/09/2021 12:11:10
GCB: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu GCB của CTCP Petec Bình Định như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/10/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/10/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong Thông báo mời họp
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong Thông báo mời họp
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
+ Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát;
+ Thông qua phương án phân phối chia lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020;
+ Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021;
+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;
          - Nội dung họp: + Thông qua Điều lệ Tổ chức – Hoạt động Công ty (sửa đổi bổ sung);
+ Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (sửa đổi bổ sung); Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
+ Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
+ Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Tin tức về GCB

Tin tức cùng ngành