Mã Chứng Khoán   Tin tức  

BII: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2021

HNX - 24/09/2021 12:29:27
BII: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2021

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BII của CTCP Louis Land như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/10/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/10/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2021
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 02/11/2021
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại TP. Hồ Chí Minh
          - Nội dung họp: + Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT
+ Thay đổi phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ
+ Và các nội dung khác theo thẩm quyền ĐHĐCĐ

Tin tức về BII

Tin tức cùng ngành