Mã Chứng Khoán   Tin tức  

API: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021, trả cổ tức bằng tiền mặt

HNX - 24/09/2021 12:30:13
API: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021, trả cổ tức bằng tiền mặt

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu API của CTCP Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/10/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/10/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến là 03/11/2021
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại Tầng 3, tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
          - Nội dung họp: Thông qua điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021;
· Thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
· Thông qua chỉnh sửa Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ;
· Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
· Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2024;
· Các nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
          - Tỷ lệ thực hiện: 3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 29/10/2021
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương, địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 29/10/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên Lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

Tin tức về API

Tin tức cùng ngành