Mã Chứng Khoán   Tin tức  

FID: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021

HNX - 24/09/2021 12:30:38
FID: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu FID của CTCP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 14/10/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/10/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời gửi các Cổ đông
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể cho các cổ đông trong thư mời gửi tham dự đại hội
          - Nội dung họp: + Thông qua việc đổi tên Công ty;
+ Thông qua việc miễn nhiệm, bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị;
+ Thông qua việc phát hành cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ của Công ty;
+ Thông qua kế hoạch chuyển hướng các dự án đầu tư của Công ty;
+ Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

Tin tức về FID

Tin tức cùng ngành