Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của CTCP Năng lượng và Bất động sản Trường Thành do sở hữu

HNX - 24/09/2021 16:29:46
Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của CTCP Năng lượng và Bất động sản Trường Thành do sở hữu
24/09/2021
 
CTCP Năng lượng và Bất động sản Trường Thành
10.000.000 cổ phần
10.000 đồng/cổ phần
10.000 đồng/cổ phần
79 NĐT
1 NĐT
78 NĐT
14.989.000 cổ phần
79 phiếu
14.989.000 cổ phần
2.000.000 cổ phần
100 cổ phần
12.000 đồng/cổ phần
10.000 đồng/cổ phần
12.000 đồng/cổ phần
10.200 đồng/cổ phần
10.678 đồng/cổ phần
77 NĐT
1 NĐT
76 NĐT
10.000.000 cổ phần
0 cổ phần
106.780.970.000 đồng

Từ ngày 25/09/2021 đến ngày 04/10/2021

Từ ngày 27/09/2021 đến ngày 30/09/2021

Tin tức về TEG

Tin tức cùng ngành