Mã Chứng Khoán   Tin tức  

BSA: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt, trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

HNX - 27/09/2021 12:19:40
BSA: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt, trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BSA của CTCP Thủy điện Buôn Đôn như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/09/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/09/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
          - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 18/10/2021
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại văn phòng Công ty cổ phần Thủy điện Buôn Đôn (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 18/10/2021, xuất trình Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/thẻ căn cước và Giấy chứng nhận cổ phần. Trường hợp người sở hữu đã cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, cổ tức sẽ được Công ty chuyển vào tài khoản của người sở hữu.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
     * Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
          - Tỷ lệ thực hiện: 100:5 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 5 cổ phiếu mới)
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu nhận được sẽ làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ hủy bỏ.
Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 202 cổ phiếu theo tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ phiếu là 100:5 tương đương 5%, cổ đông A nhận được là: 202*5/100 = 10,1 cổ phiếu. Theo quy định về việc xử lý cổ phiếu lẻ thì cổ đông A sẽ được 10 cổ phiếu (phần thặng dư 0,1 cổ phiếu sẽ hủy bỏ).
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Công ty cổ phần Thủy điện Buôn Đôn và xuất trình Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/thẻ căn cước và Giấy chứng nhận cổ phần.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Tin tức về BSA

Tin tức cùng ngành