Mã Chứng Khoán   Tin tức  

PCT: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

HNX - 27/09/2021 14:23:04
PCT: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PCT của CTCP Vận tải Khí vá Hóa chât Việt Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 11/10/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/10/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 08/11/2021
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo trong Giấy mời họp đại hội
          - Nội dung họp: Tờ trình về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Tin tức về PCT

Tin tức cùng ngành