Mã Chứng Khoán   Tin tức  

NED: Trần Văn Huyên - Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 10.100.000 CP

HNX - 28/09/2021 07:37:16
NED: Trần Văn Huyên - Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 10.100.000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Văn Huyên
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
- Mã chứng khoán: NED
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 10.100.000 CP (tỷ lệ 24,94%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 10.100.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Lý do cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 29/09/2021
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 28/10/2021.