Mã Chứng Khoán   Tin tức  

NED: CTCP Sông Đà Hoàng Long đã bán 4.050.000 CP

HNX - 28/09/2021 07:37:41
NED: CTCP Sông Đà Hoàng Long - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 4.050.000 CP

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Sông Đà Hoàng Long
- Mã chứng khoán: NED
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 9.099.779 CP (tỷ lệ 22,47%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Dương Văn Quyền
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Người đại diện theo pháp luật; Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Ủy viên HĐQT
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Trần Văn Huyên
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Chủ tịch HĐQT
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 10.100.000 CP (tỷ lệ 24,94%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Trần Đức Hậu
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Ủy viên HĐQT
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 4.050.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 4.050.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5.049.779 CP (tỷ lệ 12,47%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 20/09/2021
- Ngày kết thúc giao dịch: 23/09/2021.