Mã Chứng Khoán   Tin tức  

VNA: Nguyễn Quang Duy - Phó Tổng Giám đốc - đăng ký bán 5.600 CP

HNX - 01/10/2021 19:36:02
VNA: Nguyễn Quang Duy - Phó Tổng Giám đốc - đăng ký bán 5.600 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Quang Duy
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: VNA
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 5.600 CP (tỷ lệ 0,03%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 5.600 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Giảm tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại Công ty
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 05/10/2021
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 03/11/2021.

Tin tức về VNA

Tin tức cùng ngành