Mã Chứng Khoán   Tin tức  

HD8: Trần Thu Hằng - Ủy viên HĐQT - đã bán 6.000 CP

HNX - 11/10/2021 19:42:37
HD8: Trần Thu Hằng - người có liên quan đến Người được ủy quyền công bố thông tin; Ủy viên HĐQT - đã bán 6.000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Thu Hằng
- Mã chứng khoán: HD8
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 6.000 CP (tỷ lệ 0,06%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Lê Quang Phong
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Người được ủy quyền công bố thông tin; Ủy viên HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Vợ
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 566.000 CP (tỷ lệ 5,66%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 6.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 6.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 05/10/2021
- Ngày kết thúc giao dịch: 05/10/2021.

Tin tức về HD8

Tin tức cùng ngành